Процедура за избор на доставчици по проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”

Процедура за избор на доставчици по проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”

Във връзка с проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0033-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.

 

Дата на публикуване на настоящата покана: 25.05.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 02.06.2017 г., 23:59 ч.
Документация