СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД НАПРЕД”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД

 

От 06.03.2017 г. БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД започна изпълнението на проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0033-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 558 800.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 160.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проекта е свързана с развитие и укрепване на управленския капацитет и подобряване на експортните предимства на БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД чрез подкрепа за специализирани услуги и чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги за интегриране на бизнес процесите в предприятието.
Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности, наличния административен капацитет и готовност за техническа осъществимост в предприятието:
– въвеждане и прилагане на системи за управление в съответствие с международно признати стандарти, в следствие на което ще се осигури и гарантира качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от българското предприятие на европейския и световен пазар;
– въвеждане и прилагане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите (CRM), което пряко ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността, експортния потенциал и подобряване бизнес процесите на предприятието.
Всички услуги и доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.