ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ПО ПРОЕКТА “С ПОГЛЕД НАПРЕД”

Във връзка с проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0033-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ”.

 

Дата на публикуване на настоящата покана: 08.06.2017 г.

 

Срок за подаване на оферти: 16.06.2017 г., 23:59 ч.
Документация.